Register Login
MuaythaiStreetShop

มวยไทย เป็นกีฬาและ ศาสตร์วัฒนธรรมที่มีการสืบทอดต่อกันมายาวนานแต่บรรพกาล มาจนถึงปัจจุบันก็ไม่เสื่อมคลาย ซึ่งศาสตร์นี้ยังดำรงอยู่ได้ เพราะมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จากครูสู่ลูกศิษย์ ครูมวยไทย จึงมีความสำคัญอย่างมากในการดำรงอยู่ของมวยไทย

 

ทุกศาสตร์วิชา หากจะทำให้มีความรู้ ประสบการณ์มาได้ ย่อมต้องมีครู มวยไทยก็เช่นกัน นักมวยจะเก่งได้ย่อมมีครูที่ดีสั่งสอนและฝึกฝนมา  ซึ่งมวยไทยนั้น ก็มีการให้ความสำคัญกับ " ครูมวย " เป็นอย่างมาก จึงมีการไหว้ครูมวยก่อนการเริ่มแข่งขันทุกครั้ง เพื่อให้ระลึกถึงครูบาอาจารย์ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา และเพื่อเป็นสวัสดิมงคลแก่ผู้ที่จะต้องการต่อสู้ ซึ่ง " ครูมวยไทย " มีด้วยกันอยู่ 4 ประเภท ดังนี้

 

1. ครูมวยไทยผู้ทรงคุณวุฒิ

หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถถ่ายทอดความรู้ มวยไทยให้แก่ศิษย์ โดยได้รับการแต่งตั้ง จากองค์กรหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับมวยไทย เช่น กรมพลศึกษา , สถาบันการพลศึกษา , กระทรวงการการท่องเที่ยวและกีฬา , กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม , สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

ตัวอย่าง ครูมวยไทยทรงคุณวุฒิ อาทิ ครูฟอง เกิดแก้ว , ครูสืบ จุนฑะเกาศลย์ , ครูสมพร แสงชัย , ครูจรัสเดช อุลิต เป็นต้น

 

2. ครูมวยไทยผู้สืบทอด

ผู้รับตำแหน่งหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ มวยไทยให้แก่สิทธิ์ต่อจากครูมวยไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้รับการแต่งตั้งจากครูมวยไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้รับการแต่งตั้งจากองค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับมวยไทย เช่น กระทรวงการต่างประเทศ , กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม , สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย , กรมพลศึกษา , สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

ตัวอย่างครูมวยไทยผู้สืบทอด อาทิ ครูสมบูรณ์ ตะปินา , ครูกฤดากร สดประเสริฐ , ครูสุรัตน์ เสียงหล่อ , ครูชาญณรงค์ สุหงษา เป็นต้น

 

3. ครูมวยไทยวิชาชีพ

ผู้ที่นำวิชามวยไทย ไปถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ โดยสำเร็จการศึกษา ในสถาบันการศึกษา ที่มีการเรียนมวยไทย ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ซึ่งจะได้รับใบประกาศวิชาชีพครู ของกระทรวงศึกษาธิการ และผ่านการอบรมสมรรถนะครูมวยไทย (License) ของสำนักงานคณะกรรมการ กีฬามวยการกีฬา แห่งประเทศไทย

 

ตัวอย่างครูมวยไทยวิชาชีพ อาทิ ครูสุวิทย์ กาเยาว์ , ครูสุภาพ เพชรแก้ว , ครูประยุทธ วงศ์ปรเมษฐ์ , ครูปรีชา พุกศรีสุข , ครูวินัย รัตนคำ เป็นต้น

 

4. ครูมวยไทยอาชีพ

ผู้ที่นำวิชามวยไทย ไปถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์ประจำ เพื่อเลี้ยงชีพ โดยต้องสอบ ผ่านการอบรมใบประกอบวิชาชีพครูมวยไทย และต้องขึ้นทะเบียน เป็นผู้ฝึกสอนมวยไทยของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

ตัวอย่างครูมวยไทยอาชีพ อาทิ ครูผ่อน ออมกลิ่น , ครูธนกร สอนดี , ครูสามารถ พยัคฆ์อรุณ , ครูสุบินเดช ทิพย์ท่าไม้ , ครูเจริญ ชูมณี เป็นต้น

ครูมวยไทย ไม่เพียงแต่สอนวิชาการต่อสู้ป้องกันตัวเท่านั้น แต่ยังถ่ายทอดถึงจิตวิญญาณของมวยไทย ให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยอีกด้วย

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

การจำแนกรุ่นของมวยไทยตามกติกา

อุปกรณ์มวย สำหรับมือใหม่

กระโดดเชือก แบบนักมวย ไม่ใช่เรื่องยาก
ในปัจจุบัน เทรนด์ การออกกำลงกาย กำลังมาแรง โดยเฉพาะ การออกกำลังกายแบบ นักมวย และการกระโดดเชือก ก็เป็นหนึ่งในนั้น ซึ่งจะเป็นการออกกำลังที่ใช้อุปกรณ์น้อ...
ท่าออกกำลังกาย ของ กีฬา มวยไทย ตาม นักมวยไทย อาชีพ
มวยไทย ถือว่าเป็นกีฬาอันดับต้น ๆ ที่มีคนรู้จักและให้ความสนใจ อาจจะพูดได้ว่าเป็นกีฬาประจำชาติของเราเลยก็ว่าได้ เราจะเห็นว่ามี นักมวยไทย อาชีพ เก่ง ๆ เย...
Leave a comment
Note: HTML is not translated!